ஒரு கொக்கா-கோலா கேனை இப்போது இருவர் சரிசமமாக பகிர்ந்து கொள்ளலாம். தற்போது சிங்கப்பூர் மற்றும் பிரான்சில் இந்த புதியவடிவம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

முந்தையை கோக் கேனை விட இதை பலரும் விரும்பி உபயோகிக்கின்றனர்.

விரைவில் உங்கள் இடங்களிலும் காணலாம்!

Advertisements