சிலர் வாய்ப்புகளுக்காக ஏங்கிக்கொண்டிருப்பார்கள்.

நல்ல வாய்ப்புகளுக்காக நாமெல்லாம் எவ்வளவு காலம் காத்திருந்திருப்போம்…?

சிலவேளைகளில் சிலருக்கு வாய்ப்புகள் அருகில் வந்தாலும் அதனை அறியாமல் இருப்பார்கள். வாய்ப்புகள் அவரை தட்டி, “நான் வந்துவிட்டேன்” என்று சொன்னால்தான் உண்டு.

பொதுவாக வாய்ப்புக்களை பல திசைகளிலும் நோக்கினால் சாலச்சிறந்தது…!

வாப்புக்கள் வந்தாலும் அறியாதவர்கள்