நாம் சேரும் இனத்தைப் பொறுத்தே எம் வாழ்க்கை தீர்மானிக்கப்படும்.

வாழ்வில் வெற்றியாளர்களை பின்பற்றினால்,

எமக்கும் அந்த வெற்றி கிட்டும் என்பது சாதாரண சமன்பாடு.

ஆனால் நாம் அவர்களை பின்பற்றத்தான் தயாரில்லை.

ராமனைச் சார்ந்து நின்றதால்,

ஒரு குரங்குக்குக் கூட நாட்டிலே

கோயில் தோன்றிற்று.

குரங்கிற்கு முடிந்தது, நமக்கும் முடியும்…!

முயலுங்கள் நண்பர்களே…!