எனக்கும்தெரியும்
உன்னை காதலிப்பது
என்னை நானே
கல்லறையில் புதைப்பதற்கு
சமன் என்று என்றாலும்…
உன்னை ஏன் விரும்புகிறேன்
தெரியுமா ..? நான் முதல் முதல்
காதலோடு பார்த்தது உன்னைத்தான் …
முதல் காதல்…முதல் முத்தம்…என்றும் அழியாது …!!!