1.வெட்கம் ( Shyness )

ஒரு தொழிலை செய்யும்பொழு செய்யும்பொழுதோ அதனை நம்ம செய்ய முடியுமா , அதற்கு நமக்கு தகுதி இருக்கா, அல்லது தொல்விடைந்தால் மற்றவர்கள் கேலி செய்வார்களே என்று வெட்பட்டால் முன்னேறமுடியாது.

2. பயம்  (Fear)

இதனை நம்மால் செய்ய முடியுமா, அதாவது இந்த செயலை நம்மால் செய்ய முடியுமா என பயப்படுவது.

 

3. தாழ்வுமனப்பான்மை (Poor self image)

அவங்களுக்கு தைரியம் இருக்கு எனக்கு இல்லை ,அவர்கள அதற்கான தகுதி இருக்கு நமக்கு இல்லை என்று நம்மை நாமே தாழ்த்திக்கொள்ளல்

4. நாளையவாதி (Procrastination )

எந்த செயலையும் நாளை நாளை என தள்ளிப்போட்டுக்கொண்டே செல்லுதல்.

 

5. சோம்பல் ( Laziness )

சோம்பல் பட்டுக்கொண்டு எந்த செயலையும் செய்யாமல் இருப்பது.

 

6. பிற்போக்கு பழக்க வழக்கம் ( Negative Habits )

பிற்போக்கான எண்ணங்கள் பிற்போக்கு செயல்கள் ஆகியவற்றால் பிற்போக்கு பழக்க வழக்கங்கள்

 

7. மூடநம்பிக்கை (Superstition)

கை ரேகை பார்த்து வாழ்வதை விட கைரேகை தேய உழைப்பவனே சிறந்தவன் நமது வெற்றிக்கு தடையாக இருக்கும் மூட நம்பிக்கை ,சம்பிரதாயங்கள் ,பழக்க வழக்கங்கள் ஆகியவற்றை தூக்கி எறிய வேண்டும்.