நிலவைப் பார்த்து வானம் தொடாதே என்று சொன்னால் இந்தப்பாட்டை பாடினால் அந்த வானமே மனம் இரங்கி நிலாவை தொடு தொடு என்று சொல்லும் – என்று கூறினார் டென்மார்க்கைச் சேர்ந்த தெய்வன் (Holstebro) என்னும் நேயர்.