ஓ நாயகரா

சோலைக்குப் பிறந்தவளே

விறகு அவன்

ராத்திரி ராகங்கள்

ஒரு மாஜி மந்திரி

நதியோடு உரையாடி

காதலித்துப் பார்

காதல் ஜித்தன்

கடைசிப் பகல்

இறக்க முடியாத

என்னடி அம்மா

அந்தி